گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

پیرگرد کوه -- آشنایی ابزار زمستانه