گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

صعود مشترک قله چلچلی 3111 متر

گرگان- گنبد- علی آباد- فاضل آباد- بندر ترکمن  

باشگاه آفاق - باشگاه البرز- گروه آراد- دانوش - نارسیس