گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

برنامه مشترک گروه های گرگانی قله لنده کوه

جمعه گذشته گروه ها و باشگاه های آفاق - توانا - آراد , و توسکا برنامه ای را در منطقه زیارت و قله لنده کوه برگذار کردند. در این برنامه ازگروه آراد فقط آقای صالح حسینی منش حضور داشتند.