گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

نشست رئیس هیئت مدیره سازمان و اعضاء

  نشست رئیس هیئت مدیره سازمان و اعضاء گروه آراد سازمان روز شنبه  گذشته در محل سالن جلسات سازمان برگذار شد.