گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

صعود مشترک قله گاوکشان - آراد ............باشگاه کلستان

 در این برنامه هفت نفر از گروه آراد و هفت نفر از باشگاه گلستان برای قله تلاش زدند.  

برف قشنگ که بعضا به ۴۰-۵۰ سانت هم میرسید و یه هوای عالی برنامه رو عالی کرد. هرچند نهایت پیمایش به خط الراس انجامید.  

لازم میدونم از بانوان گروه بخاطربرنامه موفق و تلاش عاشقانه واسه صعود تشکر کنم. 

 

  

 

ابتدای مسیر  به سمت سنگ بن 

  

 

ابتدای سینه کش  خط الراس و ابتدای برف 

  

   

برف شل بودو  اینجا به بعد از کرانپون و یخشکن استفاده کردیم 

  

   

اینم عمو هادی عقبدار گروه 

  

اعضا دو گروه بر روی خط الراس گاوکشان 

 

اینم منو عمو هادی  

 

  

  

مسیر برگشت 

 

جذابتریم منظره روز- مسیر برگشت در هنگام غروب