گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

حسین اصغری در موستاق آتا-7546 متر


حسین اصغری کوهنورد ارزنده گلستانی - سرپرست اسبق تیم هیمالیا نوردی استان و عضو سابق تیم ملی کوهنوردی ایران که صعود قله های نوشاخ افغانستان 7690 متری و گاشر بروم 2 به ارتفاع 8035 متر را در کارنامه دارد شنبه گذشته ایران را با هدف صعود قله 7546 متری موستاق آتا چین ترک کرد. با امید صعود موفق برای استاد عزیزم.