گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

برنامه مشترک آراد- زریوان آزادشهر و تیمی رامیان

کمپ پشمکی قلعه ماران از مسیر روستای سید کلا 

گزارشی به روایت تصویر