گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

تلاش ناکام برای صعود زمستانه چلچلی

مقصد : چلچلی 

مسیر : روستای مایان - خرم بابا - شفتی - امامزاده زیلان- چلچلی

نفرات 9 نفر.

شب مانی : در خرم بابا 

انتهای تلاش:  تا دشت شفتی- آرام لالا .