گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

همایش کوهنوردی شهرستان گرگان در سردانسر