گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان