گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

گذارش تصویری برنامه پاشوره(۴۲۰۰m )