گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

اردوی آموزشی مقدماتی

اولین اردوی آموزشی مقدماتی اعضا گروه جمعه گذشته در منطقه زیارت و محل خوش دره برگزار شد.