گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

پانورامایی از خط الراس گاوکشان